Read โศกนาฏกรรมอำพราง by Kazuaki Takano รัตน์จิต ทองเปรม Online

โศกนาฏกรรมอำพราง

นักเขียนหนาใหมกลายเปนดาวรุงเพียงชัวขามคืน ชีวิตกำลังจะกาวสูความผาสุก แตกลับตองพังครืนเมือรูวาคูชีวิตตังทอง เมือความเปนอยูสวยหรูซึงเพิงไดครอบครอง อาจมีอันตองลับหาย สามีตัดใจเลือกกำจัดเลือดเนือเชือไข กรีดทึงหัวใจภรรยาจนสลายคามือ จิตแพทยหนุมผูมีบาดแผลในใจรับรักษาภรรยาสาวปวยทางจิต แตนับวันคนไขกลับแสดงพฤติกรรมเหนือธรรมชาติคลายถูกวิญญาณสิง ซำรายสิงซึงอาจเปนตนตอของอาการยังโยงใยกันักเขียนหน้าใหม่กลายเป็นดาวรุ่งเพียงชั่วข้ามคืน ชีวิตกำลังจะก้าวสู่ความผาสุก แต่กลับต้องพังครืนเมื่อรู้ว่าคู่ชีวิตตั้งท้อง เมื่อความเป็นอยู่สวยหรูซึ่งเพิ่งได้ครอบครอง อาจมีอันต้องลับหาย สามีตัดใจเลือกกำจัดเลือดเนื้อเชื้อไข กรีดทึ้งหัวใจภรรยาจนสลายคามือ จิตแพทย์หนุ่มผู้มีบาดแผลในใจรับรักษาภรรยาสาวป่วยทางจิต แต่นับวันคนไข้กลับแสดงพฤติกรรมเหนือธรรมชาติคล้ายถูกวิญญาณสิง ซ้ำร้ายสิ่งซึ่งอาจเป็นต้นตอของอาการยังโยงใยกับเหตุร้ายในอดีต บีบให้จิตแพทย์กับสามีเร่งสางปมขัดแย้งในใจคนเป็นและคนตาย ก่อนที่โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญจะย้อนรอยพรากชีวิตแม่ลูกอีกครั้ง......

Title : โศกนาฏกรรมอำพราง
Author :
Rating :
ISBN : 9786161000929
Format Type : Paperback
Number of Pages : 282 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

โศกนาฏกรรมอำพราง Reviews

  • Iggyizzy2000
    2019-04-02 03:58

    บรรยากาศโดยรวมของเรื่องแม้จะไม่บีบคั้นอารมณ์สยองขวัญเมื่อเทียบกับ the ring หรือ ผลงานบางเรื่องของ อายะ แต่ก็น่าติดตามในช่วงต้นๆอันว่าด้วยการรักษาทางจิต และ การพูดถึงด้านมืดในจิตใจของคู่สามีภรรยารุ่นใหม่ๆที่วิพากษ์คุณค่าของการเน้นการงานมากกว่าครอบครัวหรือจิตใจของคนรักได้เป็นอย่างดีช่วงต้นเรื่องค่อนข้างระทึกแต่ท้ายๆกลับไม่มีอะไรน่าจะเรียกว่าแปลกใจอะไรมาก แต่ถึงอย่างไรโดยองค์รวมก็สนุกสไตล์ j-horror ในช่วงเวลาบูมเมื่อหลายปีก่อนอ่านเอาเพลินก็น่ากลัวดี